Υποβολή Πρότασης Προγράμματος

Σχέδιο ροής διαδικασιών

 

Οι προτάσεις αποστέλλονται μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα.

 

Διαβιβαστικό Υποβολής Πρότασης προγράμματος

Πρόταση Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Τα παρακάτω αρχεία επικολλούνται συμπληρωμένα στην “Πρόταση Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος”.

 

Εκπαιδευτικό Σχέδιο Προγράμματος

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ανώτατες Ωριαίες Αντιμισθίες για διδακτικό έργο

 

Οι ωριαίες αντιμισθίες καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποδοχών για την Παροχή Διδακτικού Έργου (ΦΕΚ 5589/Β’/01-11-2022) 

 

Με την Πρόταση υλοποίησης προγράμματος υποβάλλονται συνοδευτικά και τα έντυπα αποδοχής και διαχείρισης του έργου από τον ΕΛΚΕ.

Ακολουθείστε το σύνδεσμο:  Διαχείριση έργων / Έντυπα – Αιτήσεις και στην επιλογή Υποβολή Προτάσεων, Άνοιγμα, Παρακολούθηση, Περάτωση Έργων, Ομάδες Έργου κατεβάζετε τα αρχεία:

 

Δ1 Αποδοχής Διαχείρισης Έργου [v5_2023]

Δ1α Ομάδα Έργου [v32e_2022]

Δ2 Προϋπολογισμός Έργου [v32e_2022]

Δ2α Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου [v32e_2022]

Ο10 Αίτηση για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού [v32e_2022]

 

 

Φόρμα Υποβολής Πρότασης Προγράμματος