Σκοπός

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί τον φορέα διά του οποίου το Πανεπιστήμιο προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση όλων των μορφών, πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, μετεκπαίδευση).

 

Μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων του στοχεύει:

 

  • Στη δημιουργία ενεργών και αυτοδύναμων πολιτών για ουσιαστική συμμετοχή τους στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με γνώμονα τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
  • Στην ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου και στην ανάπτυξη ισχυρών συνεργειών με την κοινωνία, με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης στα επιστημονικά πεδία δραστηριοποίησής του, σε συμφωνία με τις τάσεις και την εξέλιξη των ζητούμενων γνώσεων και δεξιότητων.
  • Στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς διαμόρφωσης πολιτικών και καινοτομίας στη δια βίου μάθηση για τον εκσυγχρονισμό και την εν γένει προαγωγή και αναβάθμιση της ποιότητας των συστημάτων και των λειτουργιών της δια βίου εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.
  • Στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς φορείς και αναγνωρισμένους φορείς δια βίου μάθησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και λοιπούς φορείς εγνωσμένου κύρους, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων δια βίου μάθησης, προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, μελετών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικού υλικού και εν γένει δράσεων, που συνάδουν με τους σκοπούς και την αποστολή του.
  • Στη διεξαγωγή έρευνας, την ενδυνάμωση των διεθνών επιστημονικών συνεργειών και τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην περιοχή της δια βίου μάθησης.
  • Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης και στη συστηματοποίηση της σχεδίασης και παραγωγής υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Στην παροχή ενός συστηματικού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων που να εγγυάται τη συμβατότητά τους με τον ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει την πιστοποίηση των παρεχόμενων τίτλων και προσόντων.

 

Η αξιοποίηση του εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου και οι άρτιες υποδομές του Πανεπιστημίου  διασφαλίζουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην ανανέωση και προσαρμογή τους στις τεχνολογικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, κοινωνικές, νομικές και εθιμικές εξελίξεις και θα προωθήσουν την ενεργητική συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

 

Το έργο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑ.Δ.Α. και όλων των συνεργατών του υπόκειται σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας ενώ η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του πραγματοποιείται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π).