Δραστηριότητες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Στους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Κέντρου συγκαταλέγονται:

 

 • Η διοργάνωση και διεξαγωγή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικής) κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • Η σχεδίαση και παραγωγή υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης
 • Η διεξαγωγή έρευνας και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην περιοχή της δια βίου μάθησης
 • Η ανάπτυξη συνεργειών με την κοινωνία, με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, στα επιστημονικά πεδία δραστηριοποίησής του
 • Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς φορείς και αναγνωρισμένους φορείς δια βίου μάθησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και λοιπούς φορείς εγνωσμένου κύρους

 

Όλες οι δραστηριότητες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπόκεινται στους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανόνες διαχείρισης και διαφάνειας, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά, επιπλέον δε το Κέντρο προωθεί:

 

 • Την παροχή δυνατοτήτων πρόσβασης όλων στις ευκαιρίες για διά βίου μάθηση, μεταξύ άλλων με στοχευμένες ειδικές δράσεις πρόσθετης εκπαίδευσης ή επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μειονεκτούντων πολιτών καθώς και μεταναστών, ως μέσο διευκόλυνσης της κοινωνικής τους ένταξης.
 • Την καλλιέργεια πνεύματος περιβαλλοντικής συνείδησης.
 • Την αναγκαιότητα της έρευνας, ιδίως της εφαρμοσμένης, ως στοιχείου ανάπτυξης.
 • Τη διάδοση της χρήσης των πληροφορικών συστημάτων και των νέων, κάθε φορά, τεχνολογιών.
 • Την καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Την εξωστρέφεια, ως μέσο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας αλλά και ως τρόπο για την επίτευξη της ανάπτυξης.