Προσκλήσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σε ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, με την επιλογή ενός ή περισσότερων από τα...

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί   α) Τις Περιφέρειες, τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς φορείς και αναγνωρισμένους φορείς διά βίου μάθησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, Επιστημονικούς, Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς, β) Εθνικούς,...

Δημόσια πρόσκληση για ανάδειξη Διευθυντή/ριας Επιμόρφωσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,...