Δομή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έχει διακριτά όργανα διοίκησης από αυτά του Ιδρύματος (άρθρο 112 του ν. 4957/2022).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4957/2022, όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑ.Δ.Α. είναι:

α. Το Συμβούλιο του Κέντρου και

β. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου. 

 

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως μέλη του Συμβουλίου έχουν οριστεί μέλη Δ.Ε.Π. που εκπροσωπούν και τις έξι Σχολές του ΠΑ.Δ.Α. (ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του).

Επιπλέον, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΑ.Δ.Α., έχει οριστεί Διευθυντής Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ο οποίος συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κέντρου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Διοικητικά, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υποστηρίζεται από οργανική μονάδα (διοικητική υπηρεσία) το επίπεδο της οποίας καθορίστηκε με την με αρ. 68015/14-07-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 4607/18-07-2023). Κατανοώντας τη σημασία του έργου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το ΠΑ.Δ.Α. έχει εντάξει το συγκεκριμένο διοικητικό αντικείμενο σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία είναι αυτοτελής και δεν υπάγεται σε υπερκείμενη Γενική Διεύθυνση αλλά απευθείας στον αρμόδιο Αντιπρύτανη.

 

Η παραπάνω αυτοτελής Μονάδα έχει τον τίτλο «Διεύθυνση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης», ο επιχειρησιακός της στόχος είναι η υποστήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

    1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
    2. Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής Προγραμμάτων Σπουδών Διά Βίου Μάθησης
    3. Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού.