Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

1. Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

2. Το Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο αποτελείται από:

    α) τον Πρόεδρο,

    β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής

    γ) τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Η θητεία του Συμβουλίου συμβαδίζει με τη θητεία των πρυτανικών αρχών του ιδρύματος και λήγει ταυτόχρονα με αυτή.

 

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑ.Δ.Α., αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

    Σχολή Μηχανικών
    Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βογιατζής, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

    Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
    Εκπρόσωπος: Αθηνά-Γεωργία Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

    Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
    Εκπρόσωπος: Σπυρίδων Γκούμας, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής   

    Σχολή Επιστημών Τροφίμων
    Εκπρόσωπος: Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών, Οίνου, Αμπέλου & Ποτών

    Σχολή Δημόσιας Υγείας
    Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνα Τσαμπούκου – Σκαναβή, Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

    Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
    Εκπρόσωπος: Χρυσούλα Τσίου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

    Διευθύντρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
    Κλεάνθη Γουρουντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής

 

3. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του.

 

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να είναι εν ενεργεία ή ομότιμα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.ΔΙ.Π. ή του Ε.Τ.Ε.Π. με κατάλληλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα (ανάλογα με το επίπεδο του προγράμματος) και με γνωστικό αντικείμενο ή εξειδίκευση σχετική με τη θεματική του προγράμματος που προτείνουν.