Όργανα Διοίκησης

 

Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι:

 

α) Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Με τη με αρ. 12/05-10-2023 (Θέμα 6ο) Πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: 62ΑΗ46Μ9ΞΗ-9Ω9) συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη  Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρό του, και έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή.

 

Η θητεία του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 3 του ν. 4957/2022(ΦΕΚ 141/21-07-2022, τ. Α΄) ορίζεται τριετής, ήτοι από 6/10/2023 έως 5/10/2026 (ΑΔΑ: 9ΞΡ046Μ9ΞΗ-ΗΘΚ).

 

Η συγκρότηση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ως ακολούθως:

 

  1. Πρόεδρος:

Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης

 

  1. Μέλη:

 

α. από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας:

 

β. από τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών:

 

 

γ. από τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων:

 

δ. από τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας:

 

ε. από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού:

 

στ. από τη Σχολή Μηχανικών:

 

Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται Διευθυντής Επιμόρφωσης, με απόφαση της Συγκλήτου, ο οποίος συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Με τη με αρ. 14/20-10-2023 (Θέμα 2ο) Πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: 697846Μ9ΞΗ-Γ2Ν) ορίστηκε Διευθυντής Επιμόρφωσης ο κ. Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, με τριετή θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.