Μητρώο Εκπαιδευτών

Αρχείο Word: Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών

 

 

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου , παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει, τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Σπουδών και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξής του. Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Άρθρο 2. Εκπαιδευτές του Κέντρου

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι:

α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής,

β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,

γ) οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου,

δ) διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 70 εδ. 1.α του ν. 4386/2016 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος,

ε) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΠΑ.Δ.Α. εκπαιδευτές, οι οποίοι θα επιλεγούν σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι οποίοι θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα με βάση το νόμο, και

στ) οι εκπαιδευτές – μέλη της ομάδας έργου, των οποίων η συμμετοχή είναι ουσιώδης και αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 3 του ν. 4485/2017.

Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση γ) κρίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου.

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών έχουν δικαίωμα εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εφόσον αυτό απαιτείται από τον νόμο.

Δεν υποβάλουν αίτηση στο Μητρώο τα μέλη Δ.Ε.Π. του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4. Θεματικά πεδία

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο:

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γραφιστική

Οπτική Επικοινωνία

Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

Φωτογραφία

Οπτικοακουστικές Τέχνες

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων

Αρχιτεκτονική Σύνθεση

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Κατασκευαστική Τεχνολογία

Χώρος και Εικαστικές Τέχνες

Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Εφαρμογές της πληροφορικής στην Διατήρηση – Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διαγνωστικές Μέθοδοι και Ενόργανη Χημική Ανάλυση

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γεωδαισία

Φωτογραμμετρία

Χαρτογραφία

Γεωπληροφορική και Διαχείριση Γης

Αναπτυξιακά Έργα και Χωρικός Σχεδιασμός

Γεωχωρικές Τεχνολογίες

Λογισμικό

Πληροφοριακά Συστήματα

Υλικό Υπολογιστών

Υπολογιστικά Συστήματα

Ψηφιακά συστήματα

Ενσωματωμένα συστήματα

Τεχνολογίες IoT

Τεχνολογίες Drones

Δίκτυα υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνιών

Κατανεμημένα Συστήματα

Τεχνολογίες Πληροφορικής

Σύνθεση Εικόνων

Σχεδιασμός γραφικών

Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων

Τεχνολογία Πληροφορικής και των Υπολογιστών

Εφαρμογές Πληροφορικής

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες τεχνολογίες

Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικές τεχνολογίες

Αυτοματισμός παραγωγής και υπηρεσιών

Τεχνητή Νοημοσύνη

Συστήματα Ελέγχου

Νέες τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις μεταφορές

Βιοεπιστήμες

Βιοϊατρική Πληροφορική

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

Ιατρική Φυσική

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Διατάξεις και Αυτοματισμοί

Σχεδίαση και εκτύπωση με τη βοήθεια Η/Υ

Ηλεκτρονική και Υλικά

Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και Επεξεργασίας Σήματος

Μετάδοση και Επεξεργασία Πληροφορίας

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων

Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης

Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής

Ενεργειακά Συστήματα 47. Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

Ναυπηγική

Ναυτική μηχανολογία 50. Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική & Ναυτική Μηχανολογία

Δομοστατική Μηχανική

Υδραυλική Μηχανική

Γεωτεχνική Μηχανική

Μεταφορές, Περιβάλλον και Διαχείρισης Έργων

Δομοστατικά Έργα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

Τεχνικοί Ασφαλείας

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοικητική των Επιχειρήσεων (Management)

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Marketing

Πληροφοριακά Συστήματα και Λήψη Αποφάσεων

Λογιστική

Χρηματοοικονομική

Αρχειονομία – Βιβλιοθηκονομία

Επιχειρήσεις Τουρισμού και Φιλοξενίας

Κοινωνική Εργασία

Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ειδική αγωγή

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τεχνολογία παραγωγής μπύρας

Τεχνολογία παραγωγής κρασιού

Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

Ανάλυση τροφίμων

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αισθητική

Ειδικές θεραπείες Αισθητικής

Αισθητικές Εφαρμογές laser

Ψιμυθίωση

Διορθωτικής Ψιμυθίωση διαρκείας

Νοσολογία-Παθολογία

Ενδοκρινολογία

Νευροενδοκρινολογία

Νευροεπιστήμη

Φυσιολογία

Παθοφυσιολογία

Φαρμακολογία

Γνωσιακή Επιστήμη

Διατροφή και Μεταβολισμός

Φυσικοθεραπεία – Αποκατάσταση άνω άκρου

Φυσικοθεραπεία – Γηριατρική

Φυσικοθεραπεία – Ογκολογία

Οδοντική Τεχνολογία

Γηριατρική,

Συμβουλευτική Φυσικοθεραπεία, Εργονομία,

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία,

Φυσικοθεραπεία

Νοσηλευτική Έρευνα – Βιοστατιστική και Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία

Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους

Διατροφής

Γεροντολογία/Γηριατρική

Επιδημιολογία

Δημόσια Υγεία

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Εργαστηριακά θέματα σπερματολογίας

Επαλήθευση εργαστηριακών μεθόδων και διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων

Θέματα βιοασφάλειας

Εργαστηριακή διάγνωση μεταβολικών και αυτοάνοσων νοσημάτων

Διαβητολογική Νοσηλευτική

Τοξικολογία

Ουσίες Δράσεις Περιβάλλον

Ογκολογική Νοσηλευτική

Νοσηλευτική Χειρουργείου

Επείγουσα Νοσηλευτική

Φυσικοθεραπεία

Νευρολογία – Νευροφυσιολογία

Ογκολογική αποκατάσταση

Νευρολογική φυσικοθεραπεία – Ηλεκτροθεραπεία

Επανεκπαίδευση αναπνευστικού προτύπου σε υγιείς και πάσχοντες

Αξιολόγηση χρόνιου αναπνευστικού ασθενούς και βαρέως πάσχοντος ασθενή στη ΜΕΘ

Λειτουργικότητα, αξιολόγηση και επανεκπαίδευση σε αναπνευστικούς ασθενείς

Βιοστατιστική

Μεθοδολογία Έρευνας

Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες

Συγγραφή Ιατρικής Έρευνας

Ποιοτικός Έλεγχος

Αξιοπιστία

Εργαστηριακή Αιματολογία

Ο παραπάνω πίνακας των θεματικών πεδίων δύναται να επικαιροποιείται με απόφαση του συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Άρθρο 5. Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Κέντρου. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Η αίτηση συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερόμενου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (σε ώρες), πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης), είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις της αίτησης ώστε να συμπληρωθεί για να αποσταλεί το αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής.

3. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου. Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.

Άρθρο 6. Εκπαιδευτές σε προγράμματα εξ αποστάσεως

Προϋπόθεση συμμετοχής σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση ή εμπειρία χειρισμού υπολογιστών, όπως ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση που διενεργείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η πιστοποιημένη γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 7. Επιλογή Εκπαιδευτών

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο Μητρώο. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου και προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης από μέλη Δ.Ε.Π. του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες ενός προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε πρόσκληση προγράμματος προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία, τα στοιχεία που καθορίζουν τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας των διδασκόντων καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύμφωνα με τους όρους της, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και κατατάσσονται από τριμελή επιτροπή που προτείνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο πίνακας κατάταξης ανακοινώνεται μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Κέντρου και κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας ως προς τον πίνακα κατάταξης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στις προσκλήσεις προσωπικού που διενεργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 8. Aποδεικτικά πιστοποίησης γνώσεων επιμόρφωσης ή κατάρτισης

Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο κατά την αίτησή του θα πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τον επιμορφωτικό φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης ή κατάρτισης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής της, τη διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες (κατ’ ελάχιστο 25 ώρες) και ό,τι άλλο προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση/κατάρτιση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν από το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης/κατάρτισης. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης/κατάρτισης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.

Εφόσον το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν ένταξης στο Μητρώο.

Άρθρο 9. Ξένες γλώσσες

Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 10. Εργασιακή εμπειρία

Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα.