Γραμματειακή Υποστήριξη 

COVID_secr.epi_lab@uniwa.gr 

6932096251